Search

คลังการเรียนรู้

We have lots of experience

Ebooks

โปสเตอร์/Infographic

Videos

ข้อตกลงในการใช้สื่อความรู้จากคลังข้อมูล ระหว่างผู้ใช้บริการกับมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

       สื่อความรู้ภายใต้คลังข้อมูลของ เว็บไซต์ www. thaiichr.com อยู่ในความดูแลของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช).ซึ่งประกอบด้วย เอกสารข้อมูลแผ่นพับ ใบปลิว อินโฟกราฟิก คลิปเสียง วีดีโอและสื่ออื่น ๆ ที่ดำเนินการภายใต้โครงการ ต่างๆ ของ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  และภาคคีเครือข่าย ดังกล่าวจะรวมเรียกว่า “สื่อการเรียนรู้”   การใช้สื่อการเรียนรู้นี้ต้องเป็นไปตามข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้บริการ ซึ่งท่านควรอ่านอย่างละเอียดรอบคอบ โดยการนำไปใช้ห้ามทำการดัดแปลง เพื่อประโยชน์ทางการค้าและให้มีการอ้างอิงแหล่งที่มาของข้อมูลด้วยทุกครั้ง การที่ท่านนำข้อมูลไปใช้และการเข้าใช้บริการต่างๆ ในเว็บไซต์ของมูลนิธิฯ นี้จะถือว่าท่านได้ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไข การใช้บริการทุกประการ หากท่านไม่ตกลงยอมรับข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้ กรุณาหยุดการใช้บริการและไม่นำสื่อการเรียนรู้ในเว็บไซต์นี้ไปใช้ในกรณีใดๆทุกประการ  อนึ่ง การใช้นำข้อมูลจากเวบไซต์ไปใช้ ท่านอาจตกอยู่ภายใต้ข้อกำหนดเพิ่มเติมที่ได้มีการกำหนดไว้ (ถ้ามี) ในเว็บไซต์นั้นๆ ด้วยเช่นกัน

     การเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและเงื่อนไข
     เว็บไซต์นี้ จัดทำขึ้นเพื่อ้บริการความรู้แก่ท่านและเป็นการอำนวยความสะดวกในการติดต่อสื่อสาร ระหว่างท่านกับ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  ทั้งนี้ ไม่ว่าในขณะใดขณะหนึ่งก็ตาม มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนสามารถทำการแก้ไขปรับปรุงข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆ ที่ปรากฏในเว็บไซต์นี้ได้ โดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้าแต่อย่างใด อีกทั้ง มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดและ/หรือ เงื่อนไขใดๆ ที่ระบุรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ ผู้ใช้บริการจะต้องติดตามตรวจสอบข้อกำหนด และเงื่อนไขการใช้เว็บไซต์รวมทั้งข้อกำหนดเพิ่มเติมใดๆ ที่กำหนดรวมอยู่ในเว็บไซต์เป็นการเฉพาะอย่างสม่ำเสมอ และการใช้บริการเว็บไซต์ของท่านอย่างต่อเนื่อง ย่อมก่อให้เกิดข้อตกลงและสัญญาตามข้อกำหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ได้ถูกแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทั้งหมดด้วย

     เครื่องหมายการค้าและลิขสิทธิ์
     มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น) ห้ามมิให้ผู้ใด ทำการลอกเลียน ทำการคัดลอก ทำสำเนานำออกแสดง แจกจ่าย เปลี่ยนแปลง ปรับปรุง ตีพิมพ์ นำออกประกาศซ้ำ เผยแพร่ ผลิตใหม่ ขายหรือกระทำการใดที่มีวัตถุประสงค์อื่นใดในทางการค้า หรือผลประโยชน์อื่นใดก็ตามมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นเจ้าของเครื่องหมาย สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าที่ปรากฏรวมอยู่ในเว็บไซต์นี้ มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

     กฎหมายที่ใช้บังคับ
     หากเกิดข้อพิพาทใดๆ จากการใช้บริการอันเนื่องมาจากเว็บไซต์นี้ การตีความในข้อพิพาทเรื่องข้อตกลง และเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์นี้ ให้อยู่ภายใต้กฎหมายไทย