Search

ผลงานเด่น มสพช.

มสพช. ติดตามและประเมินสถานการณ์การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในภาพรวมอย่างต่อเนื่อง

พัฒนาข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะสนับสนุนการพัฒนาหน่วยบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน บนพื้นฐานองค์ความรู้ที่พัฒนาขึ้นใหม่หรือบูรณาการจากองค์ความรู้ที่มีอยู่

จัดการความรู้ รวบรวม สังเคราะห์ประสบการณ์ องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชนในประเด็นต่างๆ ที่นำไปสู่การใช้ประโยชน์ตอบสนองต่อชุมชนและสังคม

ร่วมมือ ประสานกับองค์กรการพัฒนาและขับเคลื่อนเครือข่าย รวมทั้งร่วมกับสถาบันวิชาการต่างๆ ทั้งในมหาวิทยาลัย กระทรวงสาธารณสุข และหน่วยงาน อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี
(Collective Wisdom)

มีเครื่องมือ คู่มือ แนวทางการทำงาน เช่น เครื่องมือค้นหาทุนชุมชน และ 6 องค์ประกอบชุมชนเข้มแข็ง รวมทั้งแนวทางการพัฒนาเฉพาะประเด็น เช่น การจัดการ ระบบโรคเรื้อรัง ระบบการทำงานผู้สูงอายุบูรณาการ การจัดการและใช้ประโยชน์ระบบข้อมูล การทำงานในหลักจิตวิทยาและการสื่อสารเพื่อการเปลี่ยนแปลง

กระตุ้นระบบและนโยบายบริการปฐมภูมิ
(Policy And System Development)

การจัดทำงานวิจัยติดตามประเมินสถานการณ์ (Baseline situation) นโยบายหมอครอบครัว
การพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิกับเครือข่ายพื้นที่วิจัยและพัฒนา/ พัฒนาและวิจัยในโครงการที่มีการสนับสนุน ได้แก่ งานเวชศาสตร์ครอบครัวและเครือข่ายคุณภาพบริการปฐมภูมิ

เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลัง
(Learning Network and Empowerment)

มีกลไกและการดำเนินงานในพื้นที่เครือข่าย ได้แก่ พื้นที่พัฒนาระบบการดำเนินงานอำเภอสุขภาพดี และพื้นที่พัฒนาระบบคุณภาพเครือข่ายบริการปฐมภูมิ เครือข่ายพื้นที่ที่ทำงานแผนงานสุขภาพชุมชน งานศูนย์ดูแลต้นแบบเด็ก ผู้สูงอายุและคนพิการ งานบูรณาการคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ และ งานจัดการโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง