Search

ด้านผู้สูงอายุและผู้พิการ

รายงานผลการศึกษา โครงการติดตาม ประเมินผลแบบมีส่วนร่วมในการพัฒนาศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ป่วยอัมพฤกษ์ อัมพาต ภายใต้ความร่วมมือระหว่าง วัด สำนักสงฆ์ กับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

Read More »
Shape
Shape