Search

ระบบบริการปฐมภูมิ

การให้บริการสุขภาพด่านแรก ให้แก่ประชากรในความรับผิดชอบด้วยหัวใจ อย่างใกล้ชิด ต่อเนื่อง สนับสนุนการดูแลสุขภาพด้วยตนเอง

นโยบายที่เกี่ยวข้อง

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับการจัดการระบบสุขภาพปฐมภูมิ /ทีมหมอครอบครัว/เวชศาสตร์ครอบครัว

เวชศาสตร์ครอบครัว

ศาสตร์การดูแลคนไข้อย่างองค์รวม ที่ดูแลทั้ง ตัวคน และ ตัวโรค ปัญหาสุขภาพ และปัจจัยแวดล้อมที่เกี่ยวข้อง

คุณภาพบริการปฐมภูมิ

คุณภาพของการจัดบริการสุขภาพระดับปฐมภูมิที่เป็นบริการใกล้บ้าน ใกล้ใจ คุณภาพของคลินิกหมอครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพระดับตำบล

กำลังคนด้านปฐมภูมิ

กำลังคนสำหรับการให้บริการสุขภาพในระบบบริการปฐมภูมิ ที่หมายรวมเป็นทีม ทั้งแพทย์ พยาบาล นักวิชาการสาธารณสุข และทีมสหวิชาชีพ ที่ปฏิบัติงานในบริการปฐมภูมิ

การบริหารจัดการระบบ

การบริหารจัดการระบบบริการปฐมภูมิ และระบบบริการสุขภาพแบบบูรณาการ ทั้งในด้านบริหารบริการ ด้านกำลังคน การเงิน การคลัง และระบบข้อมูลข่าวสาร

สื่อองค์ความรู้และเทคโนโลยีปฐมภูมิ

ความรู้และเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดความรู้ และการให้บริการสาธารณสุขด่านแรก