Search

รู้จัก มสพช.

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน (มสพช.)

พัฒนาองค์ความรู้และกลไกเพื่อการพัฒนาระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน

วิสัยทัศน์

เป็นองค์กรแห่งภูมิปัญญาของระบบบริการปฐมภูมิและระบบสุขภาพชุมชน 

 

พันธกิจ

พัฒนาความรู้ พัฒนาระบบ ควบคู่กับการพัฒนาคน บนฐานปฏิบัติการจริง เพื่อหนุนเสริมเครือข่ายระบบบริการปฐมภูมิ 

และระบบสุขภาพชุมชน ที่เกื้อหนุนให้ประชาชนพึ่งตนเองได้

 

เป้าหมาย

“ระบบสุขภาพชุมชนที่พึ่งตนเองได้และยั่งยืน” 

 

ยุทธศาสตร์การทำงาน

พัฒนาองค์ความรู้และเทคโนโลยี (Collective Wisdom)

กระตุ้นระบบและนโยบายบริการปฐมภูมิ (Policy and System Development)

เชื่อมโยงเครือข่ายการเรียนรู้ และเสริมสร้างพลัง (Learning Network and Empowerment)