ผู้บริหาร มสพช.

The Team Of THAIICHR​

เจ้าหน้าที่และบุคลากร

Staff And Personnel

แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร

เลขาธิการ มูลนิธิ

ทัศนีย์ ญาณะ

นักวิจัย

ผการัตน์ ฤทธิ์ศรีบุญ

นักวิชาการ