Search

ยกระดับ EPI ด้วยพลัง DHS: อำเภอเมือง ปัตตานี

ยกระดับ EPI ด้วยพลัง DHS: อำเภอเมือง ปัตตานี
Facebook
Twitter
Email
Post Views: 507

การอ้างอิงและการแสดงลิขสิทธิ์

           มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น)  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้ แก่ชุมชน ประชาชน โดยต้องทำการอ้างอิงที่มาด้วยทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ติดต่อเรา126/749 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-583-0719​ Mailoffice@legit.com