Search

รูปแบบประสบการณ์ยกระดับ การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทำงาน (Wellness Clinic) ลดเสี่ยงต่อการเป็น สสส โรคไม่ติดต่อ ด้วยทีมหมอครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย

รูปแบบประสบการณ์ยกระดับ การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทำงาน (Wellness Clinic) ลดเสี่ยงต่อการเป็น สสส โรคไม่ติดต่อ ด้วยทีมหมอครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย
รูปแบบประสบการณ์ยกระดับ การสร้างเสริมสุขภาพ ประชาชนวัยทำงาน (Wellness Clinic) ลดเสี่ยงต่อการเป็น สสส โรคไม่ติดต่อ ด้วยทีมหมอครอบครัว ในพื้นที่เป้าหมาย
Facebook
Twitter
Email
Post Views: 13

การอ้างอิงและการแสดงลิขสิทธิ์

           มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชนเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ ผู้ใช้บริการตกลงและยอมรับว่า รูปภาพ ข้อความ รูปแบบการแสดงผล และหน้าจอต่างๆ ที่ปรากฏบนเว็บไซต์และสื่อการเรียนรู้ ทั้งหมด (ยกเว้นมีการระบุอย่างชัดเจนเป็นอื่น)  มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน  อนุญาตให้นำไปใช้เพื่อการเผยแพร่ความรู้ แก่ชุมชน ประชาชน โดยต้องทำการอ้างอิงที่มาด้วยทุกครั้ง และไม่อนุญาตให้มีการใช้เครื่องหมายทางการค้า สัญลักษณ์ เครื่องหมายบริการ และชื่อทางการค้าโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจาก มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน

มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพชุมชน 

ติดต่อเรา126/749 หมู่ที่ 5 หมู่บ้านการเคหะนนทบุรี อำเภอปากเกร็ด
จังหวัดนนทบุรี 11120 โทร. 02-583-0719​ Mailoffice@legit.com